0:00/???
  1. I Got Rhythm

From the recording I Got Rhythm